badge

q u o t e

Tuesday, November 11, 2014

നമ്മൾ രസിക്കുന്ന കുസൃതികൾ ..പതിനൊന്ന്ഗുജറാത്തിൽ വോട്ടിംഗ് നിർബ്ബന്ധം ആക്കുന്നു .

ആര് വേണേലും ഭരിച്ചോട്ടെ   എന്ന്  കരുതിയാണ് ആള്ക്കാര് വോട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് . ഇനി അതു പറ്റില്ലെന്ന് . ക്രിത്യമായിട്ടും ഒരാളെ നമ്മൾ തന്നെ ചൂണ്ടി കാണിക്കണം . നമ്മളെ ഭരിച്ചു നന്നാക്കാൻ .

അതാണ്‌ സ്പിരിറ്റു . ആർക്കു വോട്ടു ചെയ്യണമെന്നു കൂടി നിര്ബ്ബന്ധമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ .

Friday, November 7, 2014

what is bsnl upto ?


Dear Customer
Since you have declined to opt for the "speed restoration"
from now onwards & till the end of the month, You shall be able to browse at reduced speed as per your broadband plan.
To continue browsing with reduced speed

If You have missed an Opportunity to Avail FUP-SPEED Restoration Plan.
Please Click here Again.
Thank you...
BSNL TEAM.

------------------------------
 
Dear Customer
Since you have exceeded the Fare usage Limit provided as per your opted paln.
You will be able to browse with the reduced speed from now on.
However, you can browse at the higher speed by appropriately adding/Upgrading a VOUCHER.
                    
Please visit http://www.bsnl.co.in for tariff details.
Kind regards
BSNL Broadband
 

Thursday, November 6, 2014

language is a beauty


language is a beauty. english is the queen.
the queen is english.

we call simple straight forward selfishness by
the name fundamentalism. we admire dirty cruelty
calling it fascism. we accept killers' psychology
by naming it terrorism.

ism is the in thing. we grant respectability to
anything by suffixing ism to it. extremism survives
becoz of its ism tag.

it is ok to play with words if the time is right.
but we started off when not much of it was left.
with a tweet on the shooting incident in kashmir.
when the army shot the car which did not stop
at a check post and killed two teenagers.

my friend tweeted 'had they been terrorists...'
i replied 'do not use this had been clause carelessly.
becoz the they could be you or me'. he retorted
'if you move carelessly in a sensitive area , you
run the risk ...'. i said 'you make the area where
they are destined to live sensitive and expect them
to love your shooting skill...'. he said 'people
deliberately cross the bullets' path and then
claim sympathy.'

i said 'this is a dangerous bend. drive
cautiously. becoz the very same words could be
borrowed by every speeding bullet and any
piercing knife.' he is yet to respond.

but i have decided to quit. i prefer to die
if kill is the only other option.

terrorism is an ism too. like counter
terrorism. and that probably is the schism
which we , they and us , refuse to address.

language is a beauty. the queen may be english.
but the king should be an indian. that is someone
from the indian subcontinent. a continent himself.

Tuesday, November 4, 2014

നമ്മൾ രസിക്കുന്ന കുസൃതികൾ.... പത്ത്


വേശ്യാവൃത്തി  നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന് മഹിളാ കമ്മീഷൻ. പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെ തടയാമെന്ന്

 അതായത് വേശ്യാവൃത്തി ലീഗൽ ആക്കുന്നത് വരെ പെണ്‍കുട്ടികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ലീഗൽ ആയിരിക്കുമെന്നോ ? അതുകൊണ്ടു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നോ ?

വേശ്യാവൃത്തി ലീഗൽ ആകുമ്പോൾ abduction illegal ആകുമെന്നോ ? അതോ മറിച്ചോ ?

സത്യമായിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.  ആസന്ന ഭാവിയിൽ പെണ്‍കുട്ടികളെയും വാങ്ങാനും വില്കാനും പറ്റും എന്നതൊഴിച്ച് . മിക്കവാറും ന്യായ  വിലയ്ക്ക് .  മണിക്കൂറു കണക്കിന് .

തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനുള്ള മഹാ യജ്ഞവും കൂടി ആണെങ്കിൽ സഹകരിക്കേണ്ട ചുമതലയും ....

Saturday, November 1, 2014

the kiss miss kiss enigma


kiss the miss or miss the kiss ? a difficult choice.
if you are at marine drive on the evening of nov 2nd.
never mind whether you are in front on the stage or 
at the back among the audience. or in front of the
t v  in your drawing room. it is time to take the call
and cast your vote. NOTA excluded.

kiss and her cousins were private property so far.
hidden behind closed lips. held close to the heart
by arms crossed shoulder to shoulder. away from prying
eyes and clicking cameras, except, may be, the hidden
 webcams.

not any more. kiss is now in the public domain.in
hotels.on face book. and now in a sponsored programme.
at the marine drive ernakulam in the evening on
sunday the 2nd of november 2014. for all to see
and judge. and all of us are invited by default.

the current wave took roll when  moral police
vandalised a coffee shop in kozhikode. for allowing
consenting adults to give and take a few kisses
while people watched sipping coffee. self appointed
morality enforcers felt the country should have a moral
code. which should be imposed by any means including
violent interventions. 

coffee enthusiasts took offense. how come a coffee den
is pulled down this easily.intellectuals took up the issue.
what will happen to tea shops and beer parlours tomorrow ?
the common man got involved. they wondered if it is the
first lesson of an intensive course on fascism.

and the campaign went viral. face book groups decided to
defy the morality mughals . with a hundred kisses in the
open. at marine drive. rest assured that none can pull
down the marine drive that easily.

decency fanatics are not keeping quiet . hell bent on
clearing this land of all indecencies real or imagined,
they are planning counter offensive. the stage is set.

and you and me have to take sides and make choices.
kiss the miss or miss the kiss . not an easy task.
but i have made up my mind becoz i got wind of the
real issue.

 the crux of the problem is not the urge for indecent exposure
but  the inability to control the craze to look for it.
 which is an indication of our stunted mental development.

so i am for your freedom to kiss and show public display of
affection wherever and whenever as long as i have my
freedom to look sideways and ignore the show.